Czym różni się tłumaczenie zwykłe od przysięgłego?

Zastanawia Cię, czym różni się tłumaczeni zwykłe od przysięgłego? Chciałbyś dowiedzieć się czy każdy tłumacz może zostać tłumaczem przysięgłym? Nie masz też pewności co do końca kryje się pod terminem „tłumaczenia zwykłego”? Jesteś w dobrym miejscu! Pokażemy Ci nie tylko to, czym się różni tłumaczenie zwykłe a przysięgłe, ale i wyjaśnimy oba pojęcia. Opowiemy też o wielu kwestiach bezpośrednio z nimi związanych; począwszy od osoby samego tłumacza, który w końcu odgrywa najważniejszą rolę w procesie tłumaczeniowym.

Czym się różni tłumaczenie zwykłe od przysięgłego: Czym jest tłumaczenie „zwykłe”?

Zacznijmy od porozmawiania o tym, czym jest tłumaczenie zwykłe (?). Wiesz? Święty Hieronim ze Strydonu mawiał, że „niełatwo jest cudze pisma przekładać tak, by miejsca, które w obcym języku dobrze wyrażono, zachowały tę samą ozdobność w tłumaczeniu, ponieważ każdy język ma różne właściwości swoich wyrazów”. Nikołaj Gogol był zdania, że „tłumaczenie powinno przypominać szybę, całkowicie przezroczystą, tak aby czytelnik nie zauważył jej istnienia”. Z kolei Ignacy Krasicki twierdził, że „(…) przeświadczyć się o tym należy, jako tłumaczenie, lubo się zdaje mniej ważną być rzeczą, w istocie jednak jest kunsztem i szacownym, i wielce trudnym, a zatem nie jest pospolitych umysłów pracą”. Dlaczego przytoczyliśmy te cytaty? I co mają one wspólnego z tłumaczeniami zwykłymi? Już na samym wstępie chcemy zasygnalizować, że niezależnie od wszelkich podziałów i granic, jakie są między różnymi rodzajami przekładów, dobre, rzetelne, piękne i trafne tłumaczenie to zawsze sztuka i zasługa wysokiej klasy tłumacza.

A czym jest tłumaczenie zwykłe? Jakich branż, dziedzin, sektorów czy tematów dotyczy? Kto je wykonuje? Przede wszystkim „tłumaczenie zwykłe” to takie umowne określenie, które pomaga oddzielić większość kryjących się pod tych terminem rodzajów przekładów od tłumaczenia przysięgłego. Swoim zasięgiem obejmuje np. tłumaczenia ogólne, biznesowe, finansowe i ekonomiczne, prawnicze i prawne, medyczne, techniczne, IT i informatyka, reklama i marketing, naukowe, książek czy contentu na strony internetowe.

Czym się różni tłumaczenie zwykłe od przysięgłego: Tłumaczenie przysięgłe

Czym się różni tłumaczenie zwykłe a tłumaczenie uwierzytelnione? W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie zatrzymamy się na chwilę na innej kwestii. Czym jest tłumaczenie przysięgłe? Jest to przekład, który wykonuje osoba tłumacza przysięgłego, który powszechnie uznaje się za zawód zaufania publicznego. Oczywiście ten rodzaj tłumaczenia, zarówno pisemny jak i ustny, może wykonywać wyłącznie osoba, która przeszła formalną drogę i w pełnym tego słowa znaczeniu ma uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. Tutaj, aby coś przetłumaczyć znajomość języka polskiego i języka obcego nie wystarczy. To jest właśnie ta różnica pomiędzy tłumaczeniem zwykłym a przysięgłym. „Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego” dokładnie określa, kto może być kandydatem, a także podaje wszystko, co należy zrobić, aby zdać egzamin i mieć pełną zdolność do czynności prawnych i wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych.

Najogólniej mówiąc dotyczy dokumentów formalnych i o mocy formalnej. Wśród nich znajdziemy dokumenty sądowe, urzędowe, związane z działalnością administracyjną, a także uwierzytelnienia odpisów oraz poświadczenia tłumaczeń i odpisów wykonanych przez inne osoby. Kiedy więc potrzebujesz przetłumaczyć pamiętaj, że to, co jest charakterystyczne dla tłumaczeń przysięgłych, to, to, że do ich poświadczania wykorzystuje się tak zwaną pieczęć. W otoku zawiera imię i nazwisko tłumacza, wskazanie języka, w którym wykonuje przekłady. Znajduje się tam także numer na liście tłumaczy przysięgłych.

Czym się rożni tłumaczenie zwykłe od przysięgłego?

Czym się różni tłumaczenie przysięgłe od zwykłego? Wspominaliśmy już o tym, że nie wykonuje je zwykły tłumacz, ale tłumacz przysięgły. Jeśli więc chcesz skorzystać z usług tłumacza przysięgłego, aby przygotował Ci przekład aktu urodzenia, odpisu czy innego dokumentu wymagającego uwierzytelnienia danego języka pomóc może Ci tylko i wyłącznie:

  • specjalista wpisany na listę tłumaczy przysięgłych, który należy do grupy zawodów zaufania publicznego,
  • osoba mające prawo do wykonywania tłumaczeń przysięgłych,
  • ekspert posiadający najwyższe umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy i z języka obcego na język polski,
  • specjalista, który bierze pełną odpowiedzialność za wykonywaną przez siebie pracę.

Czym się różni tłumaczenie zwykłe od przysięgłego: Kto może zostać tłumaczem przysięgłym?

Zastanawiasz się kto może zostać tłumaczem przysięgłym? Czy ten zawód może wykonywać każda osoba? Jaka jest różnica w ścieżce kariery między tłumaczem zwykłym a przysięgłym? Przede wszystkim jeśli myślisz o tym, że praca tłumacza jest dla Ciebie, ale jeszcze nie podjąłeś decyzji, jaki kierunek obrać, pamiętaj o tym, że w tych dwóch przypadkach droga do celu jest inna. To, kim może być kandydat na tłumacz przysięgłego bardzo konkretnie określa „Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego„. Mianowicie mówi:

  • osoba fizyczna  ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, obywatelstwo Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie i zasadach określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa,
  • osoba, która zna język polski,
  • osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  • osoba, która nie była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego,
  • osoba, która ukończyła studia wyższe,
  • osoba, która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski, zwany dalej „egzaminem na tłumacza przysięgłego”.

Czym się różni tłumaczenie zwykłe od przysięgłego: Odpowiedzialność tłumacza przysięgłego

A jak wygląda sprawa odpowiedzialności tłumacza przysięgłego? Na czym ona polega? Czego dotyczy? Praca tłumacza przysięgłego to nie tylko uprawnienia, ale i obowiązki. Wkraczając w szeregi przedstawicieli tego zawodu jest zobowiązany do  wykonywania powierzonych mu zadań ze szczególną starannością i bezstronnością, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa. Oprócz tego tłumacz przysięgły bierze odpowiedzialność i musi zachować w tajemnicy fakty i okoliczności, z którymi zapoznał się w związku z tłumaczeniem. Do tego jest zobowiązany do doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Tym właśnie różni się tłumaczenie zwykłe od tłumaczenia przysięgłego, że w tym drugim przypadku tłumacz zawsze bardzo formalnie ma za to odpowiedzialność. Mało tego! Istnieje coś takiego jak Komisja Odpowiedzialności Zawodowej, która trzyma rękę na pulsie w sprawach wszelkich uchybień w pracy osób pracujących jako tłumacz przysięgły.

Czym się różni tłumaczenie zwykłe od przysięgłęgo: Tłumaczenia przysięgłe tylko u profesjonalisty

Dlaczego tak ważne jest, aby wykonywać tłumaczenia przysięgłe u profesjonalisty? Prawda jest taka, że niezależnie czy chodzi o tłumaczenia zwykłe i przysięgłe czy o wykonywanie jakiejkolwiek innej pracy, zadań czy projektów zawsze liczy się najwyższa jakość i współpraca z ekspertem przez wielkie „E”. To bowiem daje nam gwarancję, że wszystko zostanie dopięte na ostatni guzik, a kompetencje, doświadczenie i wiedza tłumacza przysięgłego sprawią, że wszystkie powierzone mu ważne dokumenty, odpis jakiegoś aktu czy coś innego, a co należy do jego kompetencji wykona na najwyższym poziomie i zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

To może Cię też zaciekawić: