Tłumaczenia poświadczone elektronicznie

Niektóre tłumaczenia wymagają poświadczenia. Zazwyczaj dotyczy to wszystkich treści, które posiadają moc prawną, są dokumentem przedkładanym w urzędach, instytucjach państwowych oraz na wskazanie jednej ze stron np. podczas ubiegania się o odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia. Uwierzytelnione tłumaczenia wymagają specjalnego traktowania. A wykonywać je może jedynie tłumacz przysięgły. W kwestii technicznej, tłumaczenie poświadczone, wyróżnia się pewną cechą. Mianowicie, tłumacz przysięgły odciska pieczęć na przełożonym dokumencie. Czy w dzisiejszych czasach istnieje inna możliwość opatrzenia dokumentu w taki sposób, aby był on rozpoznawany jako poświadczony? Okazuje się, że tak. Istnieją tłumaczenia poświadczone elektronicznie. Czy podpis elektroniczny jest tak samo ważny jak pieczęć tłumacza przysięgłego? Jak tłumaczenia poświadczone ułatwiają wykonywanie zleceń? Na początek, kilka słów o tłumaczeniach przysięgłych. Czytaj dalej!

Kim jest tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły to szczególny rodzaj autora przekładów. Kandydat na tłumacza przysięgłego musi spełnić szereg warunków, które zawarte są w Ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego. Kandydat powinien:

  • posiadać obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa;
  • znać język polski;
  • mieć pełną zdolność do czynności prawnych;
  • być niekaranym za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;
  • ukończyć studia wyższe;
  • złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski.

Do poświadczania tłumaczeń wykonanych samodzielnie lub prac innych tłumaczy, tłumacz przysięgły używa pieczęci. Na pieczęci znajduje się pozycję tłumacza na liście.język, w którym tworzy tłumacz, jego imię i nazwisko. Przystawienie pieczęci to gwarancja, że tłumaczenie zostało dokonane zgodnie z przewidzianymi w ustawie zaleceniami. Można rzec, że pieczęć tłumacza przysięgłego zapewnia o bezbłędności. Dokument opatrzony pieczęcią jest w pełni akceptowany w urzędach, sądach, biurach notarialnych, ubezpieczalniach oraz instytucjach państwowych. A czy dokumenty podpisane elektronicznie również maja taką sama ważność? Użycie podpisu elektronicznego umożliwia Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Koniecznie sprawdź: Ile kosztuje tłumaczenie języka arabskiego?

Podpis elektroniczny tłumacza przysięgłego

Zgodnie z art. 18 ust. 1a ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1505) tłumaczenie uwierzytelnione można wykonać w formie elektronicznej (digitalnej). W takim przypadku podpis i pieczęć tłumacza są zastępowane przez podpis elektroniczny, który jest weryfikowany przy użyciu ważnego kwalifikowanego certyfikatu wydanego przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych.

Podpis elektroniczny ma taką sama moc jak pieczęć poświadczająca tłumaczenia. Kwalifikowany podpis elektroniczny w tłumaczeniach przysięgłych to odpowiedź na rozwój technologii oraz nowe sposoby realizacji zleceń. Nieważne w jaki sposób, dokumenty poświadczone przez tłumacza przysięgłego, zawsze mają taką samą moc sprawczą.

Musisz to wiedzieć: Zalety współpracy z biurem tłumaczeń

Podpis elektroniczny w pracy tłumacza przysięgłego

Możliwość użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego to bardzo dobra wiadomość dla klientów. Dzisiaj, wiele biur tłumaczeń prowadzi swój biznes w internecie. Zlecenie tłumaczenia odbywa się poprzez stronę internetową biura tłumaczeń lub poprzez skrzynkę email. Klient, bez wychodzenia z domu, może dostarczyć dokumenty do tłumaczenia. Jest to bardzo duża oszczędność czasu.

Dzięki kwalifikowanemu podpisowi elektronicznemu, tłumacz przysięgły może wykonać zlecenie zdalnie. Opatrzenie podpisem elektronicznym gotowego tłumaczenia pozwala na odesłanie go w formie elektronicznej. Klient oraz tłumacz oszczędzają czas, pieniądze oraz środowisko. Mniej papieru to proekologiczne zachowanie. Bez użycia podpisu elektronicznego tłumacza przysięgłego, wymagałoby skorzystania z pieczęci. A tą, jak wiadomo, odcisnąć należy na dokumencie wersji papierowej.

Dodatkowo, sama wysyłka listem tradycyjnym zabiera cenny czas i wydłuża proces tłumaczenia. Dokumenty papierowe zdecydowanie dłużej przemieszczają się pomiędzy tłumaczem a klientem niż ich wersja cyfrowa. Korzystanie z nowych technologii oraz aktualnych przepisów prawnych to same korzyści.

Ciekawy artykuł: Co się składa na cenę tłumaczenia?05